Правила

Regulamin Chilli Hostel

Regulamin dotyczy WIGWAM Sp. z o.o. mającej siedzibę we Wrocławiu, przy ul. G. Zapolskiej 1, właściciela działalności oraz świadczeniodawcę świadczącego usługi pod nazwą Chilli Hostel

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności i pobytu na terenie
  WIGWAM Sp. z o.o. położonej we Wrocławiu, przy ul. G. Zapolskiej 1, pod nazwą Chilli Hostel (dalej zwane „Regulaminem”).
 2. Regulamin dotyczy wszystkich gości przebywających w hostelu, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy, która zostaje zawarta poprzez zameldowanie się w hostelu, a także dokonując rezerwacji lub wpłacając zaliczkę lub całą należność za pobyt w hostelu. Wykonując powyższe czynności, gość potwierdza, że przeczytał i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hostelu, a także w hostelu strona internetowa, która jest dostępna pod adresem https://chilli-hostel.com.

§2

 1. Pokoje w hostelu wynajmowane są na doby hostelowe, goście mogą zakupić dowolną liczbę dni hostelu jednocześnie – czyli pobyt.
 2. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 11:00 następnego dnia.
 3. Przedłużenie pobytu, rozumiane również jako zmiana czasu wymeldowania, powinno zostać zgłoszone w recepcji przed 10:00. To żądanie może zostać spełnione, jeśli w hostelu są wolne miejsca. W takim przypadku może być dodatkowa opłata, o której zostanie powiadomiony gość przed przedłużeniem.
 4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w hostelu w przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami lub w przypadku zakupu miejsca pobytu / pokoju
  na kolejny dzień przez innego gościa hostelu.

§3

 1. Podczas zameldowania w hostelu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bez okazania ważnego dokumentu, hostel może odmówić zameldowania gościa.
 2. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim, o których nie zostanie powiadomiona Recepcja hostelu, bez jej zgody

§4

W dniu zakończenia planowanego pobytu klucz do pokoju należy zwrócić do recepcji do
11:00, co jest równoważne z wymeldowaniem się z hostelu.

Niewymeldowanie się do godziny 11:00 spowoduje naliczenie opłaty za następny rozpoczęty dzień, co nie jest jednoznaczne z przedłużeniem pobytu.

W przypadku, gdy pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11:00, a pokój jest zarezerwowany na kolejny dzień przez innego gościa, personel hostelu jest uprawniony do wejścia do pokoju, gdy gość jest nieobecny, do spakowania rzeczy gościa i tymczasowego przeniesienia ich do miejsca przechowywania bagażu hostelu.

§5

 1. Ceny w hostelu podane są w PLN i zawierają 8% VAT.
 2. Goście podlegają cenom, które są potwierdzane w momencie rezerwacji.
 3. Hostel zastrzega sobie prawo do zobowiązania gościa do dokonania przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku, w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak uiszczenia zadatku jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 4. Dokonując rezerwacji dla grup, warunki rezerwacji i płatności są ustalane indywidualnie dla każdej grupy.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek wskazany w punkcie 3 niniejszego ustępu nie podlega zwrotowi.
 6. Płatności za pobyt w hostelu dokonuje się w momencie zameldowania z góry za cały okres
  pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu, płatność nie zostanie zwrócona.
 7. Wpłacony zadatek na rezerwację jest jednocześnie opłatą za pobyt w ustalonej % wysokości całej płatności.
 8. Dzieci poniżej 3 roku życia przebywają w hostelu bezpłatnie w ramach wynajętego pokoju. Nie
  istnieje możliwość dodania łóżek / łóżeczek dziecięcych do wynajmowanego pokoju.
 9. Jeśli gość zrezygnuje z trwającego pobytu (podczas pobytu), niezależnie od liczby dni
  w pozostałych przypadkach hostel nie zwraca uiszczonej opłaty, a usługa jest świadczona do końca
  trwania pobytu.
 10. W przypadku braku potwierdzenia anulowania rezerwacji grupowej w wyznaczonym terminie,
  hostel obciąży organizatora grupy kwotą wpłaconej kaucji. W przypadku rezygnacji z
  pobyt grupowy, organizator grupy pokryje 100% wartości całego pobytu grupowego.

§6

 1. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać na terenie obiektu od 14:00 do 21:00 po
  uprzednim powiadomieniu o tym fakcie recepcji. Osoby te mogą przebywać w tzw. strefie relaksu – na recepcji.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, niezameldowana osoba powinna opuścić obiekt
  lub zapłać za noc hotelową, jeśli jest dostępna. W przeciwnym wypadku zameldowany gość hostelu który gości osoby trzecie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty.
 3. Hostel może odmówić zameldowania, przedłużyć pobyt lub wymeldować się w trakcie pobytu gościa, którego zachowanie narusza regulamin hostelu, godność innych osób lub ich osobiste interesy. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi. Jednocześnie hostel zastrzega sobie prawo do wezwania policji lub pracowników ochrony i poprosić gościa o opuszczenie obiektu.

§ 7

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania instrukcji przeciwpożarowych i ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 2. Palenie jest surowo zabronione w całym hostelu.
 3. W przypadku naruszenia zakazu palenia, hostel ma prawo obciążyć gościa kosztami dodatkowymi w wysokości 500 złotych
 4. W hostelu surowo zabronione jest przyjmowanie narkotyków, substancji psychotropowych i wszelkich innych zabronionych substancji oraz picie alkoholu.
 5. W przypadku złamania zakazu palenia i picia alkoholu,  Hostel ma prawo odmówić świadczenia usługi a Gość nie ma prawa do zwrotu pieniędzy oraz zobowiązuje się do opłacenia regulaminowej kary

§8

 1. Czystość i porządek należy utrzymywać zarówno we wspólnych pomieszczeniach, jak i w pokojach wspólnych.
 2. W przypadku nie utrzymywania ogólnie przyjętych zasad higieny Hostel ma prawo obciążyć gościa  kosztami sprzątania (np. mycia naczyń, mycia toalet, etc). Godzina robocza pracownika sprzątającego wynosi 20 zł.
 3. Gościom nie wolno dokonywać żadnych zmian w pokojach hostelowych i ich wyposażeniu, które naruszają ich funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia hostelu. Miejsca użytkowania udostępnionych urządzeń wskazuje Recepcja.
 5. Gość wychodzący z pokoju powinien, ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć sprzęt elektryczny, wyłączyć światło, zakręć krany i zamknąć drzwi.
 6. Klucz należy pozostawić w recepcji za każdym razem po wyjściu z pokoju.

§9

Obiekt podlega ciszy nocnej od 22:00 do 6:00. W przypadku naruszenia ciszy nocnej hostel
zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb, w tym policji, i ma prawo natychmiast
wyprosić gościa bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

§10

 1. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów gości, jeśli przedmioty te nie były odpowiednio zabezpieczone (udostępnione są bezpłatne szafki na klucz), a także w sytuacji, gdy wystąpienie uszkodzenia przedmiotów przyniesionych przez gościa spowodowane było siłą wyższą, lub utrata wynikła z winy gościa (lub osób trzecich, które zaprosił).
 2. W szczególności hostel nie ponosi odpowiedzialności za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty pozostawione bez nadzoru we wspólnych częściach Hostelu.
 3. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane nie z jego winy (brak prądu, awarie światła, wody).
 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, obrażenia ciała gości, które miały miejsce w hostelu i
  wynikają z niewłaściwego wykorzystania wyposażenia hostelu, np. będąc pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). W przypadku uszczerbku na zdrowiu gość nie będzie domagał się odszkodowania ze strony Hostel.

§11

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, sprzętu i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób lub osób pozostających pod jego kontrolą.
 2. Gość zobowiązany jest powiadomić recepcję o wszelkich uszkodzeniach niezwłocznie po ich wykryciu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zabrudzenia przekraczającego normalne zastosowanie, w tym zgubienie klucza, Gość zostanie obciążony kwotą wynikającą z cen rynkowych.
 4. Ten cennik jest dostępny do wglądu w recepcji hostelu.
 5. W przypadku nieletnich ich opiekunowie prawni są odpowiedzialni za te osoby

§12

 1. Hostel zapewnia zakwaterowanie ze zwierzętami.
 2. Za zwierzęta odpowiada gość, który jest jego właścicielem. W przypadku szkód poczynionych przez zwierzę, gość pokryje koszty doprowadzenia uszkodzonych przedmiotów, wyposażenia zgodnie z przedstawioną wyceną Hostelu

§13

 1. Miejsca parkingowe wokół obiektu to obszar miejski (parking miejski), monitorowany, ale nie strzeżony.
  Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§14

 1. Rzeczy osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego gościa mogą zostać wysłane na adres wskazany na jego wniosek i na jego koszt.
 2. W przypadku braku kontaktu przez gościa, pozostawione przedmioty są przekazywane na cele społeczne, charytatywne lub właściwe służby, w zależności od charakteru pozostawionych lub zutylizowanych przedmiotów po 7 dniach.
 3. Pozostała żywność i inne przedmioty, których stan nie pozwala na ich przechowywanie, zostaną najpóźniej zlikwidowane w 12 godzin. Środki spożywcze, które mogą ulec szybszemu zepsuciu, zostaną natychmiast usunięte.

§15.

 1. Świadczenie usług hotelowych jest możliwe tylko wtedy, gdy gość wyrazi na to pisemną zgodę
  przetwarzanie danych osobowych. Jednorazowa zgoda musi zostać podpisana osobiście podczas zameldowania w hostelu. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
  Parlament Europejski i Rada UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

§ 16

Wszelkie spory związane z wdrażaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, w trybie
w przypadku niemożności porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd zgodny z siedzibą hostelu.